Pravilnik preuzet sa sajta Poreske uprave

На основу члана 21г став 5. Закона о порезу на доходак грађана («Службени гласник РС», бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06 и 65/06), Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање лица са инвалидитетом («Службени гласник Републике Србије», бр. 72/06 од 29.08.2006. године)

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
 

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин и поступак остваривања пореске олакшице за запошљавање лица са инвалидитетом, сагласно члану 21г Закона о порезу на доходак грађана (“Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06 и 65/06 – у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Послодавац који на неодређено време запосли лице са инвалидитетом, за које одговарајућом правно-медицински валидном документацијом докаже инвалидност, и по том основу испуњава прописане услове из члана 21г Закона за стицање права на пореску олакшицу – ослобођење од обавезе уплате обрачунатог и обустављеног пореза из зараде тог лица (у даљем тексту: послодавац) доставља прописане податке Пореској управи – организационој јединици надлежној према месту свог седишта (у даљем тексту: Пореска управа), у складу са овим правилником.

Члан 3.

Послодавац Пореској управи доставља податке о лицу са инвалидитетом за које има право на пореску олакшицу – ослобођење од обавезе уплате обрачунатог и обустављеног пореза из зараде тог лица на Обрасцу ОПНР-И – Обавештење о остваривању/губитку права на пореску олакшицу по основу запошљавања лица са инвалидитетом.
Образац из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Образац ОПНР-И подноси се при заснивању радног односа лица са инвалидитетом, као и при престанку радног односа тог лица. У случају кад настану прописани разлози за губитак, односно престанак пореске олакшице по основу запослења лица са инвалидитетом, послодавац је дужан да Пореској управи достави податке на Обрасцу ОПНР-И. Уз образац ОПНР-И који подноси приликом заснивања радног односа са новозапосленим лицем са инвалидитетом, послодавац је дужан да достави одговарајућу правно-медицинску документацију о инвалидности новозапосленог лица, сагласно члану 21 г став 1. Закона.
Приликом заснивања радног односа са новозапосленим лицем са инвалидитетом, уз Образац ОПНР-И послодавац доставља Пореској управи и копије уговора о раду закљученог са тим лицем и пријаве на обавезно социјално осигурање поднете надлежној организационој јединици организације за обавезно социјално осигурање за то лице.

Члан 5.

Образац ОПНР-И послодавац доставља Пореској управи у року од осам дана од дана заснивања радног односа, односно од дана престанка радног односа новозапосленог лица са инвалидитетом по основу чијег запошљавања стиче право на пореску олакшицу, односно од дана губитка, односно престанка пореске олакшице за то лице. Податке на Обрасцу ОПНР-И послодавац доставља појединачно за свако лице
из члана 4. овог правилника.

II. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА
 

Члан 6.

У Образац ОПНР-И послодавац уноси податке на следећи начин:
1) у наслову Обрасца прецртава се сувишна реч (остваривању или губитку);
2) у делу I – Подаци о послодавцу уноси се:
– под ред. бр. 1 – порески идентификациони број (ПИБ);
– под ред. бр. 2 – пун назив и ознака фирме;
– под ред. бр. 3 – седиште и адреса;
– под ред. бр. 4 – матични број;
– под ред. бр. 5 – датум почетка обављања делатности – уписа у регистар надлежног органа;
– под ред. бр. 6 – број новозапослених лица са инвалидитетом за које је послодавац већ стекао и користи пореску олакшицу из члана 21г Закона, не рачунајући новозапосленог за кога се достављају подаци;
3) у делу II – Подаци о новозапосленом лицу са инвалидитетом за које послодавац стиче пореску олакшицу уноси се:
– под ред. бр. 7 – име и презиме новозапосленог лица са инвалидитетом, по основу чијег запошљавања послодавац стиче право на пореску олакшицу;
– под ред. бр. 8 – адреса становања (место, улица и број) лица са ред. бр. 7;
– под ред. бр. 9 – јединствени матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ) лица са ред. бр. 7;
– под ред. бр. 10 – датум када је са лицем са ред. бр. 7. послодавац закључио уговор о раду;
– под ред. бр. 11 – датум пријаве лица са ред. бр. 7. на обавезно социјално осигурање код надлежних организација за обавезно социјално осигурање; ако пријава код свих надлежних организација за обавезно социјално осигурање није извршена истог дана, уноси се последњи датум у редоследу пријављивања надлежним организацијама за обавезно социјално осигурање;
– под ред. бр. 12 – датум заснивања радног односа лица са ред. бр. 7. – дан ступања на рад;
– под ред. бр. 13 – датум престанка радног односа лица са ред. бр. 7;
4) у делу III – Губитак, односно престанак права на пореску олакшицу уноси се:
– под ред. бр. 14 – датум настанка разлога за губитак, односно престанак пореске олакшице остварене за лице са ред. бр. 7;
– под ред. бр. 15 – кратак опис разлога за губитак, односно престанак пореске олакшице остварене за лице са ред. бр. 7.
Када се Образац ОПНР-И подноси ради остваривања права на пореску олакшицу, подаци се исказују само у делу I – Подаци о послодавцу и у делу II – Подаци о новозапосленом лицу са инвалидитетом за које послодавац стиче пореску олакшицу.
Када се Образац ОПНР-И подноси због настанка разлога за губитак, односно престанак пореске олакшице, подаци се исказују у делу III – Губитак, односно престанак права на пореску олакшицу, на начин из става 1. тачка 4) овог члана, а подаци у делу I и у делу II уносе се тако што се преузимају из одговарајућих делова Обрасца ОПНР-И, који је поднет за исто новозапослено лице са инвалидитетом приликом остваривања права на пореску олакшицу.

III. ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ
 

Члан 7.

Пореска управа води евиденцију о броју послодаваца који остварују пореско ослобођење из члана 21г Закона, као и о броју лица са инвалидитетом по основу чијег запослења послодавац остварује пореско ослобођење. Пореска управа тромесечно доставља извештај Министарству финансија са подацима из евиденције из става 1. овог члана, најкасније до 20. у наредном месецу по истеку тромесечја.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
 

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Републике Србије», а примењиваће се од 1. септембра 2006. године.

Број 110-00-357/2006-04
У Београду, 25. августа 2006. године
Министар
Млађан Динкић, с.р.

Ovde možete preuzeti obrazac OPNR-I