Poreske olakšice

Tekst preuzet sa sajta unija.com

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Poreskom obvezniku koji je donator sredstava, u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, ovi rashodi se priznaju u Poreskom bilansu do određenog iznosa. Izdaci za:

  1. zdravstvene;
  2. obrazovne;
  3. naučne;
  4. humanitarne;
  5. verske;
  6. sportske namene;
  7. zaštitu čovekove sredine;
  8. davanja učinjena ustanovama socijalne zaštite (osnovanim u skladu sa zakonom koji uređuje socijalnu zaštitu).

priznaju se kao rashod u zbirnom iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda.

U navedenom slučaju ključno je da se navedeni izdaci priznaju kao rashod samo ako su izvršeni licima osnovanim i registrovanim za te namene u skladu sa posebnim propisima. Ta lica navedena davanja isključivo moraju da koriste za obavljanje navedenih delatnosti.

Osnovni razlog ograničenja priznavanja ovih rashoda  jeste sprečavanje poreskih obveznika da nerealno visokim ili nepotrebnim rashodima umanje oporezivu dobit. Ako se dogodi da rashodi budu veći od 5% ukupnih prihoda u određenoj godini, razlika se ne priznaje kao rashod u poreskom bilansu. Za taj iznos se uvećava oporeziva dobit.

Ovi rashodi priznaju se poreskom obvezniku nezavisno od toga da li je davanje novčanih sredstava za propisane namene izvršeno neposredno korisniku – primaocu donacije (zdravstvenoj ustanovi, školi i dr.) ili posredno (preko banke ili na neki drugi način).

Za davanje donacije nije neophodan ugovor o donaciji u pisanoj formi. Međutim, donator treba odgovarajućom dokumentacijom da dokaže nastale izdatke i da postojeću prateću dokumentaciju (npr. zahtev za davanje donacije, potvrda primaoca donacije o iznosu, vremenu primanja i nameni dobijene donacije i sl.) podnese nadležnom poreskom organu uz poresku prijavu.

 

Primer: Pravno lice donira zdravstvenoj ustanovi iznos od 150.000 dinara. Iznos prihoda tog pravnog lica je 2.500.000 dinara, dok ostalih izdataka iz pomenute grupe nije bilo. Kada se primeni propisani procenat na ostvarene prihode dobija se iznos rashoda koji se priznaje u Poreskom bilansu- 125.000. Razlika od 25.000 se ne priznaje kao rashod. Unosi se kao korekcija rashoda u poreski bilans, pri čemu uvećava oporezivu dobit pravnog lica- donatora sredstava.